Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Todotartas, gevestigd te Purmerend en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 37132739 bij de Kamer van Koophandel (hierna: Todotartas).

Artikel 1. Definities

Todotartas is een webwinkel voor taartdecoratie benodigdheden, die via www.Todotartas.eu (hierna: Website) bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de Website, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Todotartas worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Todotartas ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Bestelling en Overeenkomst

3.1 Een bestelling komt tot stand nadat een klant op de Website het bestelproces heeft doorlopen en een bestelling geplaatst heeft. Een koopovereenkomst tussen partijen komt tot stand nadat Todotartas de bestelling heeft geaccepteerd. Ter bevestiging van acceptatie van de bestelling, ontvangt de klant een e-mail met daarin de bestelling– en adresgegevens, zoals de klant deze heeft ingevuld.

3.2 Todotartas is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt bij het invoeren van een bestelling door de klant.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, maar exclusief verzendkosten en eventuele bijkomende kosten voor betalingen.

4.2 De verzendkosten van bestellingen staan vermeld op de Webiste onder "Verzenden en afhalen". 4.3 Todotartas kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Betalinggeschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk op de volgende manieren: a) PayPal

b) Bancaire overschrijving op IBAN: NL41RABO0104269855  (BIC: RABONL2U)

 c) Contant bij afhalen van de bestelling.

 5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening, behalve voor zover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met Todotartas. 5.3 De klant geeft Todotartas toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze. 5.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Todotartas. 5.5 In het geval dat de klant na een bestelling te hebben geplaatst, verzuimt te betalen, ontvangt de klant na 4 werkdagen een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer Todotartas de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen ontvangt, worden de gereserveerde producten weer in de verkoop gedaan.

Artikel 6. Levering

6.1 Todotartas streeft ernaar, indien mogelijk, binnen 24 uur na ontvangst van de betaling de bestelling te verzenden. Voor verzending maken wij gebruik van PostNL.

Todotartas is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het pakket tijdens de verzending. 6.2 Tijdens het bestelproces kan de klant als alternatief voor verzending kiezen voor afhalen van het pakket. Wij verwijzen de klant naar de Website onder "verzenden of afhalen".

Artikel 7. Omruilen van producten

7.1 Todotartas doet er alles aan om via de website klanten volledig te informeren over de producten. Toch kan het zijn dat de kleuren en uitvoeringen van de producten iets afwijken van de kleuren en uitvoeringen afgebeeld op de foto’s op de Website.

7.2 Mocht een product niet aan de verwachting van de klant voldoen, dan kan dit binnen 14 dagen na ontvangst geruild worden, mits het product in de originele staat, niet beschadigd en ongebruikt is.

 De verzendkosten voor omruiling zijn voor rekening van de klant.

7.3 Indien een klant een door TodoTartas verkeerd geleverd product ontvangt, zal Todotartas dit gratis omruilen en de verzendkosten van omruiling voor haar rekening nemen.

7.4 De klant dient te ruilen producten onder vermelding van de reden van ruiling en onder vermelding van de juiste aantallen of producten te retourneren aan: Todotartas, Zambezilaan 69, 1448RA Purmerend

Artikel 8. Annulering van een bestelling

8.1 De klant heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om een bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst te herroepen (annuleren), zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, echter onder voldoening van de verzendkosten van Todotartas.

8.2 Hiertoe dient de klant binnen 7 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk, bij voorkeur via de e-mail info@todotartas.es, contact op te nemen met Todotartas. In dit schrijven dient de klant zijn naam, bestelnummer en (indien van toepassing) zijn bankgegevens te vermelden. Tevens dient de klant aan te geven dat hij de bestelling wenst te annuleren conform de Wet koop op afstand. Mits de melding voldoet aan het bovenstaande, ontvangt de klant van Todotartas een bevestiging van de annulering met het adres waarnaar de producten (op eigen kosten) geretourneerd dienen te worden. 8.3 De klant ontvangt een bevestiging per e-mail zodra Todotartas de retourzending in goede staat heeft ontvangen en afgehandeld. Restitutie van het volledige aankoopbedrag (uitgezonderd de verzendkosten) vindt uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van de retourzending plaats.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Todotartas aanvaardt geen enkele verantwoording of aansprakelijkheid jegens de klant en/of derden voortvloeiende uit het gebruik van producten die bij Todotartas zijn gekocht, behoudens opzet of grove schuld van Todotartas.

Artikel 10. Overmacht

Todotartas heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Todotartas gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 11.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard: - zullen overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven, - zullen Todotartas en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


Traduccion

Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Winkelmand Afrekenen

PayPal

BLOG TARTACADABRA